VESMÍRNÉ  "PERPETUM  MOBILE“                                                                                     druhá část (2)

Úrovně vědomí: * Stvořitel, vše-Vědomí, ("Bůh“ našeho vesmíru - centrální slunce) je Vědomí nesčetného množství Duchovně ušlechtilých - Spirituálních „Bohů“, sídlící v Centrálním slunci našeho vesmíru, což je část kolektivního Vědomí Spirituálně „Osvícených“ Bytostí z jiného vesmíru, které se rozhodlo stvořit si svůj vlastní Vesmír a tak se od jejich kolektivního - "Božského“ Vědomí oddělili, zrovna tak jako se při dělení buněk odděluje nová buňka od své mateřské - (Bohové „prvého“ řádu - 13tá čakra - tvoří příčinné světy) *Archandělé - Vědomí nesčetného množství spirituálně velmi vysoce vyspělých „Bohů“ sídlících v Oběžných sluncích centrálního slunce - (Bohové „druhého“ řádu - 12tá čakra - tvoří atmické světy)  *Andělé - Vědomí nesčetného množství spirituálně vysoce vyspělých „Bohů“ sídlících v jednotlivých Galaktických sluncích - (Bohové „třetího“ řádu - 11tá čakra - tvoří mentální světy) * "Jehovové" - Vědomí nesčetného množství spirituálně vyspělých „Bohů“ sídlících v jednotlivých Sluncích - (Bohové „čtvrtého“ řádu - 10tá čakra - tvoří horní úrovně astrálů) * Dévové - Vědomí nesčetného množství spirituálně pokročilých „Bohů“ sídlících v jednotlivých Planetách - (Bohové „pátého“ řádu - 9tá čakra - v "nefyzické" úrovni tvoří střední a vyšší úrovně astrálu) * Vědomí nesčetného množství Bytostí sídlících v Měsících - ("bůžci“ „šestého“ řádu - 6tá čakra - v "nefyzické" úrovni tvoří střední a spodní astrál.) * Vědomí lidí, bohů všech úrovní astrálu, díky velké absenci Duchovního Vědomí - vědění (ve svém osobním fyzickém Já-7má čakra a ve svém Spirituálním Já-8má čakra) většinou svými myšlenkami formují jen energetická pole, (vysílaná přes 6tou čakru) které pak používají různé bytosti. (Počínaje od "pohádkových“ skřítků lidumilů, až po hrubovibrační "démony“ dvojrozměrných realit.)      "Zázrak“ tvoření: každá myšlenka (v jakékoli úrovni) zazáří jako slunce a pokud není nadále vyživována, tak se vyzáří a rozplyne - zmizí, ale každá citově - emocionálně prožívaná myšlenka zazáří jako tisíce sluncí, akumulující shluk éterických energií, jež jsou stavební substancí jak pro fyzickou realitu, tak pro energetické tělo každé nově stvořené Bytosti. (do které tvůrce uvolňujete část svého Já-"duši“) Vědomí této nově-zrozené bytost má okamžitě touhu po přežití, (jako vše živé - uvědomující si samo sebe) a protože tato éterická, zářící Energie Vědomí - "Ki"; (Životadárná Duchovní-Spirituální Energie, ve které sídlí) by se činností a emocemi dříve či později vyzářila, tak se musí začít nějakým způsobem dobíjet - „živit“. To se děje tak, že stvořené bytosti svými myšlenkami a emocemi vyzařují energii, kterou aktivují - „provokují“ Vědomí svého Stvořitele (nebo souznících bytostí) a Ten, (ti) díky svému emocionálnímu prožitku, (pocitu blaha, či jiné extázi-pocitu) potom opět vyzařuje tuto přijatou energii zpět. To umožňuje neustálou cirkulaci energií ve vesmíru a jeho řádný chod. Každý stvořitel je aktivován a ovlivňován - "provokován" myšlenkami a emocemi - pocity (ať harmonickými či disharmonickými) těch bytostí které kdy přivedli v existenci a těch které si k sobě svým Osobním smýšlením a emocemi přivolal. (souznění - stejné přitahuje stejné) Z toho důvodu nastává problém u „stvořítelů“, Bytostí nižších řádů, čili i u lidí a to proto, že si většina ani neuvědomuje že svými myšlenkami a emocemi něco tvoří a tak jsou velice často jen unášeni různými vnuknutími negativních myšlenek a emocí a vůbec si při tom neuvědomují, že pochází od těch bytostí, které sami stvořili a nebo si k sobě přilákaly. (Ať již na fyzické či nefyzické úrovni, a pak se jen diví, odkud ta či ona myšlenka nebo pocit přichází.) Potom si tyto citově - emocionálně podbarvené myšlenky „promítají“ na nosnou vlnu světelné sítě, tvořící "fyzický" svět ve kterém žijí a působením gravitačních polí, které emoce vytváří, si do své reality přitahují (zhmotňují) takové událostí, které splňují podmínky pro odpovídající emocionální "výboje". Touto vyzářenou energií se pak tyto vámi stvořené; a na vás „nalepené“, bytosti živí! Disharmonické Bytosti si již neuvědomují svoji Duchovní podstatu a protože souzní s vašimi negativními emocemi, tak čerpají tuto zdegenerovanou duchovní energii ze zdrojů, z vás - z vámi vyzářených emocí, se kterými souzní, přičemž si ani neuvědomují, že to jsou jiné bytosti. Považují vás totiž jen za centrály energie kde se mohou dobíjet-živit! A vy děláte svým stvořitelům to samé! A tak dokud se nesladíte s harmonickými emocemi - frekvencemi Lásky -"Bohem", čímž pomůžete i ostatním stát se lepšími - Spirituálnějšími Bytostmi, protože z vás začne vyzařovat vyšší kvalita Vědomí, (které je ale "zbarvené" vaším osobního Já-frekvencemi vašeho ega) tak vás tyto bytosti budou neustále omezovat ve vašem osobním vývoji a stahovat vás "dolu" - na jejich úroveň. To by vám znemožňovalo pokročit do duchovnějších světů! Tato realita je totiž zásobována disharmonickými energie pseudotvůrců - „padlých andělů“, kteří ovládli tuto realitu a záměrně vyvolávají násilí a chaos, neboť se těmito "extázemi" - emocemi z násilí a strachů - živí, re-aktivují. Nepřistupujte proto na jejich hru! Uvědomte si, že existují i jiné zdroje, z laskavých-láskyplných "Bohů", (jejichž energie vytváří příjemné pocity radosti a štěstí) ze kterých můžete začít čerpat energii pro své Bytí. Tím se začnete s jejich emocemi - vibracemi slaďovat - ztotožňovat, což zaktivuje vaše čakry do vyšších frekvencí, čímž se automaticky stáváte více spirituálně moudřejšími a ušlechtilejšími, nehledě k tomu, že vás to zároveň i omlazuje a ozdravuje Čím kvalitnější, více Duchovně zbarvený zdroje energie "světla“-frekvence Vědomí, tím dokonalejší Kosmická Moudrost! Pamatujte si, čím více si uvědomujete svoji duchovní podstatu a svoji zodpovědnost s tím související, tím více a kvalitnější spirituální energie do svého Já absorbujete, která vás pak automaticky posouvá do vyšších harmoničtějších úrovní Bytí! Jakmile dostatečné množství bytostí (alespoň 5%? - podle intenzity) posune své smýšlení - Vědomí do vyšších úrovní Spirituálnějšího vědění, tak to automaticky posouvá do vyšších dimenzí kolektivní vědomí celé reality, se všemi bytostmi v ní dlících. (To proto, že vše je propojeno se vším a tak jedno samozřejmě ovlivňuje i druhé) Stárnutí a smrt je též jen program uložený v podvěsku mozkovém, který vylučuje hormon stárnutí a smrti, čímž se zablokovává stále více přísun vyživující životadárné energie do vašich čaker a odtud do celého vašeho těla. To vše je ještě více umocněno vašimi disharmonickými emocemi, (pocity strachu, stresu, agrese, deprese, atp. - tvořící energetické bloky) které pak rozvod této energie ještě více zamezují. Vše ve vesmíru, stvořeném i nestvořené, je matematický program, který funguje podle dané šablony - programu a tak si naprogramujte svůj podvěsek, ať vylučuje hormon věčného mládí a zdraví. Čím více si začnete uvědomovat svoji Spirituální podstatu, tím dříve se vaše mysl začne toulat po spirituálních světech, které jsou až nad astrálními, (což mnozí z vás ve spánku již děláte) kde leží klíč ke stavbě "hmoty“ - teleportaci a jiným "zázrakům“, který vás osvobodí od závislosti na hmotě, času a prostoru! Šišinka (vejčité zakončení páteře uprostřed mozku) je anténa do spirituálního světa, která, při aktivaci, tuto bránu otevírá. (Aktivovat lze mnoha způsoby.) Zaměřte tedy svoji mysl na Vědomí Stvořitele vesmíru, což jsou frekvence extází všeho vznešeného - Lásky a ztotožňujte se - splývejte - s ním. Jiný způsob je prožitek orgasmu v celém těle. (a ne jen v prvních dvou čakrách) Toho lze dosáhnout tím, že zvyšující se energetický náboj, tvořící se ve vaší první čakře, táhněte páteří přes všechny čakry a akumulujte jej ve vaši hlavě - šišince, odkud pak vystřeluje ke zdroji blaha nejvyššího-Lásky. (Tento způsob je mnohem intenzivnější a funguje ať tohoto stavu dosáhnete s milovanou osobou a nebo při auto erotice.) Hledejte si však jen takové partnery, kde jste jeden pro druhého harmonický, navzájem se doplňující, protipól, se kterým si přejete splynout, tělem i duší, v „jednu“ harmonickou bytost. To znamená, být jeden pro druhého ten pravý, Citový - Spirituální doplněk, tvořící spolu jeden Harmonický Celek, s tím, že si každý z vás zachovává své svrchované Já. Další možný způsob je "meditace"- zaměření na "nejvyššího“ Stvořitele a prožívání pocitu blaženosti s ním, což je vlastně kosmický "orgasmus“. Stvořitelé vesmírů jsou Všeobsahující Vědomí Harmonické Úplnosti, které v sobě má, ve stejné kvalitě a intenzitě , obsaženy obě složky polarity, (Jin-Jang) tvořící tak Harmonický Celek. Avšak ve vašich dimenzích - úrovních Bytí je v každém z vás přítomna jen "polovina" vašeho celého Já a to proto, že když jste sestoupili do světů polarity, tak jste se doslova rozštěpili na dvě na sobě „nezávislé“ bytosti; jedna tvořící „ženský“ princip - pól , který však touží opět splynout s druhým - „mužský“ principem, protipólem a opačně. To vytváří mezi vámi vzájemnou přitažlivost - sexualitu, skrze kterou každý toužíte opět splynout s opačným pólem svého Já (fůze prvků je vlastně stejná "touha") a vytvořit tak opět harmonický celek oscilující-vibrující v nekonečné extázi-blaženosti, harmonických frekvencích všeho krásného a vznešeného, čili toužíte opět prožívat to, co "nejvyšší" Stvořitel prožívá neustále! Z tohoto důvodu si každý má hledat ten  "pravý“, harmonický protipól, se kterým bude souznít, aby tím jeden druhého mohl doplňovat a povznášet do úrovní Harmonického Bytí (a ne aby jeden druhého stahoval dolu, do disharmonie, manipulace a "mizerie"). Ve spirituálních světech neexistuje žádné manželství, tam pokud Bytosti chtějí, tak jednoduše splyne jedno energetické „klubíčko“ svrchovaného Já s druhým - jiným energetickým „klubíčkem“ svrchovaného Já, čímž vytvoří nové „klubo“ energií do sebe vtočených, (podobně jako ve znaku Jang - Jin) toužících se navzájem frekvenčně-citově úplně prozkoumat. Potom spolu mohou buď zůstat a nebo si zas každý jde svoji cestou tam, kam je "srdce-duše“, Osobní Duchovní podstata táhne. (Jsme stvořitel rozdělen na nesčíslné množství různých Já, který je na vesmírné pouti sebe-poznání.) Každý/á z nás má být a musí zůstat svrchovaná bytost, která si, v mezích vesmírných „zákonů“ - pravidel harmonie, může dělat co chce. (Dodržujíce přitom vesmírné pravidlo neomezování ani nezneužívání nikoho, byť třeba jen "pouhou“myšlenkou; a to ani svého „vlastního“ spirituálního druha, jinak by se vytvářely disharmonické vazby, příčina/následek, tedy tzv. Karma, která by se musela dříve či později řešit.) A protože si každý vybírá své další vesmírné poutě a „dobrodružné“ výpravy, do různých světů a úrovní, (dle zákona, stejné přitahuje stejné, kde se občas i ztratí - zapomene) proto se cesty jednotlivých Bytostí vzájemně stále rozcházejí a zase scházejí, a to až do dosažení sebe poznání a navrácení se ke své duchovní podstatě, ke Kolektivnímu Vesmírnému Vše-Vědomí - Stvořiteli. Souznící vědomí (čili gravitační pole) tvořící jednotlivé měsíce, planety a slunce, na které jsou napojeny vaše jednotlivé čakry, - Já, (jsme totiž multi-dimenzionální bytosti) mohou též "porodit“ nové měsíce a planety (i slunce) které časem, při nahromadění dostatečného množství Duchovního Vědomí, zazáří jako nové stále intenzivnější druhy Sluncí - Qasarů a jiných vesmírných dynam-zdrojů energie, vydávajíce se tak na zpáteční pouť ke Stvořiteli našeho vesmíru, s kterým mohou časem opět splynout a nebo, ve spolupráci s  dalšími, Duchovně velmi vysoce vyspělými Bytostmi - (vytvářející nové Centrální Slunce) - začnou tvořit svůj vlastní vesmír, do kterého opět promítají část svého Já - čímž vše začíná opět nanovo! (moudrost věků)

**fyzický svět**      *astrální*mentální*atmické*příčinné světy*a**Nekonečno** !Udělejte kopie pro své přátele!

 

Různé zajímavosti z oblasti tajemného vesmíru naleznete na www.trefy.cz/eter

 

Kvantové  úrovně  vědomí,                                                                                                        třetí část (3)

jsou "úseky“ energie Vědomí, ve kterém vše "plave“. Každá jednotlivá úroveň, frekvenčně a kvalitativně stejného kolektivního vědomí, je společné kvantové prostředí tvořící morfogení pole, (světelná síť určité frekvence - ve tvaru globusu) které je základnou, na kterou jsou paprskovitě napojeny další, "nižší“ úrovně, (které jsou závislé na své "mateřské“) tvořící tak další jednotlivé kvantové úrovně "sestupného“ pořadí; a to od Slunce "nejvyššího“ řádu, (Vše-Vědomí) přes úrovňová slunce, až po jednotlivé planety, měsíce a dál "dolu“ až do dvourozměrných a holoproudých realit. Jednotlivé kvantové úrovně jsou pak propojeny světelnými vlákny - "tunely“. (Pro vás tedy astrální,  kterým by měli  bytosti po fyzické smrti procházet až ke svému zářícímu konci, což je Energie Kolektivního Vědomí nehmotných-éterických Bytostí, dlících ve slunci vaší sluneční soustavy. Pokročilé Spirituální bytosti pak pokračují dalším kvantovým "tunelem“, což je počátek pravé Spirituální úrovně, třeba až do galaktického slunce a nebo ještě dál - “výše“) Úsek energie Vědomí, od jedné úrovně kolektivního vědomí, až po další, první na sobě přímo závislé kolektivní vědomí, (které je propojeno světelnými vlákny - "tunely“) se rovná jedné kvantové "délce“, která však pro bytosti tohoto úseku délkou není, protože paměťová esence každého jednotlivého Já, je všude přítomna po celé "délce“ těchto paprsků (své "osobní“ úrovně - reality). Odtud pak esence Stvořitelů sahá až do jejich "osobních“ nejnižších úrovní, kam dodávají část energií svého vědomí. Proto je pro ně tak jednoduché, po těchto kvantech, přenášet vědomí osobního Já do různých nižších úrovní, rychlostí lusknutí prstů, (to jde i opačným směrem přes vaše "vyšší“ Já) kde pomocí znalosti klíče pro stavbu "hmoty“, (který pochopitelně znají, protože "nižší“ světy jsou tvořeny jejich "nižšími“ Já) se mohou zhmotňovat do jakékoliv podoby či útvarů. Vsadím se s vámi, o celé své Duchovní vědění, (které pochopitelně nemohu ztratit, protože by se jen nakopírovalo z jednoho vědomí na druhé) že každý z vás se již alespoň jednou setkal s "Andělskou" Bytostí, a vůbec jste to vědomě ani nezaregistrovali. (Jen ty citlivější měli zvláštní pocit.) Oni se vám totiž prezentují jako obyčejné, vám rovné bytosti (a ne jako ctižádostiví "bohové“, kteří vyžadují od vás pokoru, což je způsob kterým se prezentují „padlí“ andělé). Vše si ve vesmíru musí býti rovno a musí mít k sobě vzájemný ohled a úctu, přičemž naopak bytosti "vyšších“ úrovní musí pomáhat méně duchovně "osvíceným“ a ne se na ně povyšovat. (Jinak se tvoří disharmonické vazby, čili tzv. karma.) Až tyto informace vstřebáte a budete je brát za holý fakt, přičemž se již nebudete obávat před vámi krystalizující-zhmotňující se Světelné Bytosti, teprve pak se vám začnou tyto nefalšované Spirituální bytosti prezentovat v celé své oslňující záři, přičemž budou s vámi komunikovat jako rovný s rovným. (Vždyť je většina z vás konec konců jejich odnoží!) Mnozí z vás opět zjistí, že přes světelná - propojovací vlákna lze vstupovat do jakéhokoli “časo-prostoru“! Jen se "naladíte“ na kolektivní citové-emocionální vědomí dané reality a gravitační pole vašeho "chtění“ vás tam "promítne“! Země má vstupní "brány“ do různých “časo-prostorů“, rovny vzdálenosti oběžné dráhy vašeho měsíce od země. Tam je i vaše 9tá čakra, kudy můžete navštívit vaše jiná Já. (“minulá“ či “budoucí“) Dále: vaše 8má čakra (brána do paralelních “současných“ pozemských světů) je váš osobní Éterický "dopravní prostředek a kouzelník“, se kterým, při akumulování dostatečného množství Spirituální energie - "moudrosti“, budete moci začít dělat "zázraky“. Vaše 7má čakra je spolutvůrce světelné sítě tvořící vaši Osobní realitu, které říkáte fyzický svět. Dále pak svými emocionálně-citově zbarvenými myšlenkami, promítanými vaší 6tou čakrou, vytváříte shluky éterických energií, (gravitačních polí) kterými přitahujete do vaší reality vámi "vymyšlené“ události a nebo, při akumulování dostatečného množství energie, se stávají „dopravními prostředky“ - těly, do kterých někdy promítáte i část svého Osobního Já (část své duše) a vysíláte je do jiných realit. Tvoříte tak různé bytosti a to od různých lidumilů, přes "skřítky“, až po disharmonické "bubáky“, (jejichž společné negativní vědomí spřádá světelnou sít, například měsíce vaší dimenze - proto se u vás při úplňku zvyšuje kriminalita.) kteří vás potom neustále "pronásledují“ a to proto, že je "krmíte“ - vyživujete  vámi vyzářenou energií, která obsahuje esenci vašich charakterových vlastností či momentálních emocí, čímž jim vlastně "vdechujete“ svoji Osobnost. S těmito bytostmi se pak navzájem stále ovlivňujete, a to až do doby kdy spolu buď opět splynete a nebo jim pomůžete dostat se na vyšší úroveň Duchovního Vědomí. (Čím je budete "živit", takový budou)! To vám za "odměnu“ umožňuje postupovat po příčkách kvantového vědomí do "vyšších“, Duchovně "moudřejších“, úrovní Bytí. 5tá čakra je síla - vůle vašeho Já, (světle modrá) jehož nejvyšší frekvence je přání pro Dobro všech! 4tá čakra (duše) je sou-cit - láska vašeho Já, (růžová) jehož nejvyšší frekvence je shovívavý nic nežádající Soucit! 3tí čakra je pocit - emoce zpracovávané rozumem vašeho Já, (žlutá) nejvyšší frekvence je pocit Blaha - znalost nejvyšších rezonancí štěstí, radostí a rozkoší! (Třetí, čtvrtá a pátá čakra společně vytváří charakterové vlastnosti jednotlivých Bytostí, od nejnižších, hrubých, disharmonických, bezcitných, nenávistných, Bytostí Temnoty a mizerie - "pekelníků - Duchovní absence, až po milující láskyplné harmonické Bytosti - "Bohy“ plné Duchovní Moudrosti a Laskavosti - Lásky). 2há čakra je tvořivost - oranžová a nejvyšší vytváří harmonii. (Nejvyšší frekvence 2hé - 5té čakry společně vytváří Vše-Obsahující Vše-Vědění - zlatá, což je Duchovní Vše-Vědomí, Nejvyšší Láska, tvořící 13tou Čakru - Moudrost Věků.) 1ní čakra je dřímající energetický vulkán ve vás, který dodává "pozemskou“ energii celému vašemu Já. (Ten se musíte naučit zvládat, aby jste jeho energie užívali jen k dobrým-harmonickým účelům!) Vaše první čakra je pak dále napojena na energetický "střed“ vaší planety (ve vaší dimenzi) a odtud se propojuje zase zpět do slunce vaší sluneční soustavy, čímž se obvod pro neustálou cirkulaci energií, do vaší reality, uzavírá. Miliony z vás ovšem fungují na mnohem větším energetickém obvodu a to proto, že jste přímé odnože velmi pokročilých moudrých -"osvícených“-"Bohů“. Avšak protože "dobrodružná“ část vašeho Já, (která se oddělila od vašeho Duchovního Já) znovu (?) sestoupila do světa temnoty-nevědění  (nedostatek vysokofrekvenčního světla-moudrosti) a ztotožnila se s ním, tak jste zapomněli svoji pravou Spirituální podstatu. Zatím jen tušíte, že jste nějak jiní než většina lidí dlících v realitě vašeho fyzického Já! Fungujete však ve všech úrovních současně, jen si díky velké Duchovní absenci, která ve vaší realitě je, nemůžete nějak rozpomenout kdo jste a co v  této disharmonické realitě plné chaotických energií pohledáváte! Až se začnete rozpomínat, že jste opravdoví "Osvícení Bohové“, kteří si jen vybrali osobní Spirituální poslání, dělat  v temných světech "osvětu“, tak se ve vašich životech začnou dít "zázraky“ jejichž prostřednictvím si budete stále víc uvědomovat, kdo doopravdy jste a co jste pro lidstvo přišli udělat. Každá realita má svůj začátek při "odloučení“ od svého "stvořitele“ a "konec“ při sebe-poznání a opětném navrácení ke svému stvořiteli, (či dosažení stejné úrovně jeho duchovního vědění) přičemž minulost, přítomnost i budoucnost jsou jen "hrací“ pole kolektivního vědomí, které může existovat vždy jen v přítomném čase, tedy vždy jen různá nyní! To znamená, že každá realita, od svého počátku až do svého "konce“, je jako nahraná počítačová disketa, která vždy obsahuje frekvenční úroveň, Duchovní Kvalitu Kolektivního Vědomí všech bytostí v ní dlících. Tam se zvýšením Duchovního vědomí - vědění mění úroveň smýšlení jednotlivých bytostí, čímž se mění křivka celého vývoje událostí a tak se zároveň tvoří i nová, radostnější "budoucnost“. Z tohoto důvodu se mnoho "duchovních Bohů" rozhodlo obětovat a různými způsoby vstoupit a zůstat ve světě temnoty - násilí; a to někteří z vás dokonce na celé období frekvenčně modulované galaktickým sluncem Ryb, (někteří i déle) což pro vás znamená dlouhé dva tisíce let, (avšak pro nás sotva pouhé "mrknutí oka“) a obnáší asi 20 inkarnací, protože jste věděli, že prostřednictvím přímého spojení které s námi neustále máte, jsme schopni vidět "vaši“ realitu vašima očima a pociťovat ji vašimi pocity. Aby se pak obsáhlo celé spektrum vědomí a pocitů různých národů a profesí, tak jste se mezi ně začlenili a žijete stejným způsobem jako oni. (Čímž máte stejné myšlenkové pochody a pocity jako oni.) Myšlenkové a emocionální energie přes vás takto přijaté nám umožňují přímí kontakt s celou frekvenční strukturou kolektivního vědomí této reality, čímž jsme schopni chápat lidské myšlenkové pochody a emocionální pohnutky s tím související a tak posílat správně frekvenčně naladěné Energie Duchovní Moudrosti, které bude lidstvo schopno pochopit a souznít s ním. Vyšší Spirituální vědomí - vědění jsou uložena ve vyšších info. centrech - databázích (světelné sítě - čakry) a Duchovní bytosti přišli aby svými světelnými vlákny obnovili "tunely“ - spojení, umožňující přímí přístup duchovních informací do celé vaší reality. To všem umožňuje indukovat do svého těla Duchovní Vědomí, čímž se při vstřebání dostatečného množství začne v těle opět tvořit 12ti vláknová DNA, tím vaše tělesné buňky začnou mít stále menší fyzické ohraničení, až se opět stanete Světelnými - Éterickými Bytostmi, které jsou nezávislé na hmotě času a prostoru. (A až se nabažíte vesmírných toulek a přestanete mít absolutně jakékoliv touhy a přání, tvořící gravitační pole která vás katapultují na odpovídající "hřiště“ kde se můžete "vybíjet“, pak opět splynete s ABSOLUTNEM.) Těmto energiím Duchovní harmonie, Lásky a Moudrosti - vědění se může každý začít otevírat a vstřebávat je. To umožní mnohým lidem osvobodit se od energií disharmonie a násilí jednou pro vždy a ostatní to alespoň posune do spirituálnější-harmoničtější úrovně Bytí. (Což automaticky ovlivňuje celou realitu se všemi jejími přilehlými realitami, čímž se všichni posouvají do spirituálnějších úrovní Bytí.) Na vás je tedy, aby jste se zaměřili jen na harmonické energie všeho Duchovně krásného a vznešeného, čímž tyto energie i posilujete. (Z těchto důvodů dbejte na to, aby jste se ztotožňovali jen s harmonickými energiemi, což znamená aby jste měli pokud možno jen harmonické myšlenky pocity a přání!) Uvědomujte si i to, že vás to nijak neopravňuje zpychnout a nebo se z vašich - našich informací obohacovat. Pamatujte, že info. o znalosti sebe-léčby, info. o meditaci, či jiných způsobech jak se napojit na duchovní vědění a info. o Duchovním Moudru má a musí zůstat zdarma (nebo maximálně za symbolický poplatek) a musí být dostupné všem a ne několika vyvoleným! Vězte, že "karmické vazby jsou neůprosné".  !Udělejte kopie pro své přátele a známé!  (Moudrost věků)

 

Různé zajímavosti z oblasti tajemného vesmíru naleznete na www.trefy.cz/eter

 

Spirituální moudrost věků                                                                                                                     první část (1)

Milí přátelé, čtvrtá dimenze se začala aktivovat v roce 1992. Je to dvacetiletý přechod, z dvoutisíciletého období Ryb, (2000 let byly energie proudící do vaší sluneční soustavy frekvenčně modulovány galaktickým sluncem „Ryb“) do dvoutisíciletého období Vodnáře, kdy 2000 let budou energie proudící do vaší sluneční soustavy frekvenčně modulovány galaktickým sluncem „Vodnáře“. Během tohoto dvacetiletého přechodného období, kdy nižší formy energií ustupují a vyšší formy  zesilují, je pro lidstvo nutné aby pochopilo, že celý vesmír je tvořen z různých frekvencí - vlnových délek světla („polapeném“ v čase) a myšlenky pak tvoří a modulují světelnou síť na kterou je „promítáno“ veškeré vesmírné dění, tvořící tak vaší, i jiné reality. Světlo, obsahující očima neviditelné spektrum nesčetného množství frekvenčně rozdílných vlnových délek, (což jsou vlastně různé reality a dimenze) je nosičem informací a Vědomí - čili Mysli kolektivního a osobního Já. Astrální i "fyzický" svět je pak tvořen podle daného vzorce vzájemného poskládání energií, přicházejících z vyšších úrovní; a prazákladem "hmoty" je Anu, což je dvojitá šroubovice - tvořící elektromagnetický energetický vír, který podle směru otáčení vytváří buď (+) nebo (-) pól, čili mužský či ženský princip. (Jeden vyzařuje - vypuzuje energii a druhý ji přitahuje - pohlcuje.) Tyto Anu, což je základ stavby atomů, se dále spojují a vytváří 5 základních plutonických tvarů, které dalšími kombinacemi nakonec tvoří 7 krystalických tvarů jaké již znáte. Konečný fyzikální produkt jejich další kombinace je vodík, kyslík, dusík uhlík a zlato.(Konečná forma všech elementárních částic jak ji znáte.) Tyto elementární částice se pak dále spojují a vytváří tím vaše fyzická těla a prostředí. (Kombinace (0) a (1) je základem pro tvorbu neomezené počítačové „reality“ - a zrovna tak různé kombinace „mužských“ a „ženských“ Anu, které jsou zároveň nosičem vědomí - čili identity (Já), umožňuje neomezené možnosti při tvorbě různých druhů hmot a tkání ve fyzickém světě!) (Brzy již mnozí z vás vstoupí (převibrují) do páté dimenze, kde se lidstvo dožívá 1000 až 1200 let a tam 90% všeho co se zde na školách - i jinak - lidé učí, nebude pravdou.) Lidé hlavně musí pochopit, že myšlenky a pocity strachu, stresu, agrese, paniky, úzkosti, pocitu viny, aj. jsou disharmonické energie tvořící chaos a destrukci - tedy disharmonické, nižší světy a naopak, ušlechtilé myšlenky a pocity radosti štěstí, lásky, pohody atp. jsou harmonické energie tvořící konstruktivní harmonické reality, založené na věcech krásných a ušlechtilých, sloužících pro dobro všech - tedy harmonické, vyšší světy! Pochopte, že jste spolutvůrci vaší reality a nejen té a tak doslova: jakou si ji vymyslíte, taková bude! Těm, kterým se v tomto období podaří dostatečně oprostit od negativního myšlení a pocitů (tzv. umravnění) a aktivují dostatečně vysokou frekvenci v jednotlivých čakrách, (čímž do nich vtáhnou energie jemnovibračního světla) se podaří svoji tělesnou schránku převibrovat do vyšší - páté (nebo i vyšší) dimenze a tím být schopni přecházet z těchto dimenzí do nižších a zase zpět podle libosti a pomáhat tak dalším - připraveným bytostem též postoupit do vyšších harmoničtějších světů. (Dle daných vesmírných zákonů.) Díky vám, frekvenčně pokročilým bytostem, se velice brzy bude od této reality „odlupovat“ věrná kopie vaší reality, avšak jen s těmi „věcmi“ které se vám líbí a chcete si je vzít s sebou. Buďte proto velice opatrní v tom co si sebou vyberete! (Tyto bytosti si svým chtěním nového lepšího světa a vyššími energiemi přicházejícími skrze galaktické slunce Vodnáře, které toto umožňují, vytvoří novou světelnou sít pro pátou dimenzi, do které si „překopírují“ jen to, co se jim zdá pěkné.) Těm, kterým se podaří oprostit od negativity jen částečně, se podaří dostat a udržet ve čtvrté dimenzi a tak se alespoň zařadit do pokročilejší, ale stále velice nesvobodné reality manipulované pseudotvůrci - "Padlými anděly". Pro zbývající bytosti, které se stále udržují v hrubých negativních vibracích, nezbude nic jiného než postupně přecházet - inkarnovat do podobných hrubo-vibračních světů jaký byl tento, kde budou spolu vytvářet chaos do té doby než je utrpení, které tím tvoří, omrzí a přijdou na to, že disharmonie je sebe-destruktivní. V roce 2012 končí pro tuto část vesmíru dostupnost  energií procházející skrze galaktické slunce Ryb a tím i zaniká „hra“ pro „hráče“ ve třetí dimenzi a tak pokud se nepřizpůsobí alespoň čtvrté dimenzi, budou nuceni toto „hrací“ pole opustit. (To se již děje pří různých „katastrofách“, což je vlastně očistný proces.) Chcete-li svůj přechod do vyšších světů urychlit, doporučuje se až 3x denně udělat 34 otáček, ve směru hodinových ručiček a to tak, že natáhnete pravou ruku před sebe, vztyčíte palec na který se opticky zaměříte a začnete se točit. (doprava) Po skončení se vnitřně (v duchu) ještě 12x dotáčejte, (můžete si při tom pomáhat kroužením očí) to pomáhá zamezení točení hlavy. Toto cvičení aktivuje jednotlivé čakry do vyšší rychlosti otáčení a tím se přes ně indukuje do těla vyšší - kvalitnější frekvence světla, které jak již víte, je stavebním materiálem nejen pro fyzický svět, ale i pro živé organismy. Chcete-li tento proces ještě více urychlit, představujte si, že do vás kaskádovitě proudí energie z úrovně centrálního slunce vesmíru, (vaše 12tá čakra) která prochází úrovní galaktického slunce, (vaše 11tá čakra) která prochází úrovní slunce vaší sluneční soustavy, (vaše 10tá čakra) která prochází úrovní oběžné dráhy měsíce (vaše 9tá čakra) a aktivuje a nabijí vaší osmou čakru, což je vaše pravá Spirituální podstata ve Vás, která je u většiny z vás asi 50cm nad vaší hlavou. (Později - při nabitém stavu může sahat až několika set metrů, i více, nad vaše fyzické tělo.) Také si z této 8mé čakry vytvořte kolem svého těla světelný ochranný obal - val, tzv. Světelné „vajíčko“, které vás celé obklopuje a nepropouští do vaší reality žádné negativní frekvence. (Světlo je nosičem informací a o co více kvalitního-Jemnovibračního Světla do sebe vtáhnete, o to Spirituálně Moudřejší budete!) Toho je možno dosáhnout například i přeříkáváním jednoduché mantry (což je forma „modlitby“, čili vroucného přání) následujícího znění: Stvořitel je všemocný; a světelný kruh jeho lásky, ochrany, zdraví, bohatství a harmonie mne vždy a všude ze všech stran úplně celou / celého obepíná. Já, i celá moje realita je prozářena tímto Světlem Boží – Lásky, Ochrany, Zdraví, Štěstí, Bohatství, Harmonie a Míru stále více a více a tak veškeré životní situace řeším stále snadněji a se stále větším klidem a přehledem. A tak to je. A tak to je. A tak to je. Děkuji. Děkuji. Děkuji.  (Tato mantra, tvořící ochranný obal, však může fungovat jen za předpokladu že v ni bezpochyby věříte a že si tento štít sami neporušujete svými negativními myšlenkami a pocity.) Tato mantra musí fungovat! A víte proč? Protože jste Duchovní – Spirituálmí podstata kolektivního vesmírného Vševědomí – Stvořitele. Jste Stvořitelova myšlenka – Světelná Bytost, dlící ve 12té úrovni, (na kterou je napojena vaše 12tá čakra) která měla myšlenku a promítnula do ni část svého Já; a To mělo myšlenku a promítnulo do ni část svého Já, atd., až jste byly „vymyšleni“ Vy, váš Pes, Kočka, Kámen a dokonce i ta Židle na které sedíte. Čili jste „Dětmi“ Stvořitele tohoto vesmíru a vše má alespoň nepatrnou část jeho Duchovní podstaty, což znamená, že si všechno uvědomuje sama sebe a tudíž je i v jistém smyslu Živé. I vy svými myšlenkami vytváříte podmínky pro vznik nové Bytosti, protože každá myšlenka dostane-li dostatečné množství energie, (která je umocněna emocemi) se tak stává nezávislou Bytostí, do které promítáte buď část svého Já a nebo se do ni může promítnout Bytost „polapena“ v astrálu či holoproudém vesmíru, (což je dvojrozměrný svět disharmonických bytostí; a „bubák“ je tak na světě) za kterou jste Vy, jakožto její Tvůrci, odpovědni. Buďte proto velice opatrní v tom jaké myšlenky a emoce máte, protože tyto myšlenky a emoce (tvořící tyto Bytosti) vás pak buď budou stahovat dolu, do nižších světů většího chaosu a utrpení a nebo vás naopak povznesou a umožní vám vstup do vyšších harmoničtějších světů, takzvaných Rájů. O co ušlechtilejší budete ve vašem srdci a ve vaší Mysli, což znamená ve vašem Osobním - přítomném Já, s o to vyšším Já se vám podaří navázat kontakt! Tím povznesete i ostatní Bytosti v této i jiných realitách, včetně těch disharmonických Bytostí a jejich okolí, které jste svými negativními myšlenkami k sobě přitáhli, či stvořily. Podaří-li se vám navázat kontakt alespoň s vaší „Andělskou“ podstatou, která sídlí nad Astrálním světem zjistíte, že se každý z vás může stát „Koprfildem“ a být tak schopen si upravit (což znamená, doslova si vymyslet) své astrální tělo a nejen to, do jakékoliv podoby a tvarů a protože je vše fyzické (včetně vašeho vlastního těla) věrná kopie astrálního těla, tak mu nezbude nic jiného než se fyzicky přizpůsobit této nové astrální podobě. Uvědomte si však též, že nemáte právo zasahovat ani ovlivňovat svobodnou vůli žádné Bytosti bez toho, aniž aby jste se nejdříve zeptali a dostali svolení od jejího vyššího Já. (Znemožnili by jste jim získat určitou "lekci" kterou si chtějí Emocionálně prožít a pochopit.) Pokud jejich vyšší Já souhlasí, máte právo jim jen nenásilně vysvětlit, že se mohou svoji lekci naučit i jiným způsobem, musí se však vždy každé Bytosti zachovat naprostá svobodná vůle a Svrchovanost! Porušením tohoto vesmírného zákona by jste si nadělali vazby s těmito „zmanipulovanými“ bytostmi a museli by jste se spolupodílet na řešení jejich osobní „lekce“, což by mohlo znamenat nekonečný cyklus reinkarnací v nižších světech ovládaných disharmonickými „bohy“ -pseudotvůrci, kteří hrubě manipulují s událostmi světového dění a svobodnou vůlí Bytostí zde žijících, včetně zveřejňování lží a polopravd, čímž udržují lidstvo v nevědění - temnotě a tím je uměle drží v nižších - hrubovibračních "fyzických" a  astrálních světech, kde je používají - doslova jako své otroky. (Toto je vesmír svobodné vůle, kde je vše dovoleno - z důvodů ponaučení - pro tvorbu jiných - lepších - dokonalejších vesmírů.) Pro odpoutání se od této reality je velice důležité odpustit sám sobě, i všem ostatním kteří vám kdy ublížili a "v duchu" požádat i o odpuštění všechny bytosti, kterým jste byť i myšlenkou či nevědomky sami ublížili. Radíme vám proto aby jste se emocionálně sladili - ztotožnili s frekvencí lásky, což je emoce všeho harmonického a vznešeného. Tím se zbavujete vazeb na kolektivní emocionální vědomí této reality, což vám umožní osvobodit se od takovéhoto hrubovibračního světa a to na tak dlouho, dokud by jste se opět neztotožnili s negativní emocionální strukturou nějaké, disharmonické reality. Emoce je oživující vesmírná síla - energie - která  aktivuje - oživuje - a tím vlastně i vyživuje frekvenčně stejnorodé (stejné vlnové délky a kvality) světelné zdroje energie. Zrovna tak jak jen určitá frekvence rozkmitá pouze ten krystal, který souzní s vlnovou délkou - kmitočtem vysílané frekvence. (Na tomto principu pracují vaše původní radia „krystalky“.) (Proto je vám také někdo okamžitě sympatický a jiný ne.) Takto aktivované a znovu dobíjené zdroje jsou tím opět schopny vyzařovat tuto přijatou energii zpět, což umožňuje neustálou cirkulaci energií a „chod“ vesmíru. (Až se naučíte takto znovu dobíjet přímo z centrálního, nebo alespoň galaktického slunce, zjistíte, že můžete opět být těmi „nesmrtelnými“ bytostmi, které jsou nezávislé na čase, hmotě a prostoru a které se mohou myšlenkově promítat do různých realit - světů.) Dávejte si ale pozor na disharmonické emoce, (různé druhy energií depresí, stresů, násilí, atp.) ty totiž aktivují-živí negativní „bohy“, což jsou disharmonické a bezcitné zdroje energií pseudotvůrců, „bohové“ plazů, štírů a Temnoty, (temnota = nevědění) kteří doslova požírají jeden druhého. (Jakmile tito „padlí andělé“ nebudou mít dostatek energie chaosu, začnou je ovlivňovat energie vyšších vibrací a tím to posune i je samotné do vyšší úrovně bytí, což znamená do úrovní, kde je více lásky a soucitu. Vše je závislé na všem! (Nelze však proti nim bojovat silou, protože zlo plodí další zlo.) Emoce jsou jako „střelný prach“, dodávající magnetickou sílu všemu na co pomyslíte, vytvářejíce přitom gravitační pole která k Vám, do Vaší reality, přitahují Vámi „vymyšlené“ stavy a události. (Magnetismus doslova „lepí“ reality dohromady a drží ji tím pohromadě.) Proto mějte ušlechtilé pocity a přání a ztotožňujte se se štěstím, radostí, láskou a.harmonií se vším. To vás pak bude katapultovat do takovýchto světů, které splňují Vaše požadavky a přání. Stejné přitahuje stejné! Čili: čím ušlechtilejší myšlenky a pocity bytost má, tím pevnější vazbu do harmoničtějšího světa navazuje. (Kde se také dříve či později ocitne!) Tento „zákon“ platí i pro Ty které stále ještě něco irituje a tak budou procházet cyklem „smrti“, přechodu nejspíše pouze do určité úrovně vašeho astrálního světa a potom znovuzrození na takovém „pískovišti“-světě, který je odpovídající úrovni Jejich smýšlení a cítění-emocím. Jakmile si uvědomíte svoji pravou Spirituální podstatu, automaticky najdete cestu za světlem, skrze astrální „tunel“, (obsahující jednotlivé úrovně astrálu, kam disharmonické myšlení a cítění vtahuje) zpět do Duchovní světa! Očistíte-li se dostatečně od disharmonických emocí - energií, pak již nebudete svými emocemi „nuceni“ jít do žádného astrálního ani "fyzického" světa. Půjdete do nich jen pokud budete chtít a to jen do „Rájů“ (a nebo i do nějakého hrubovibračního světa, avšak jen pokud si to vyberete jako poslání, dělat tam „osvětu“.) Jste jako spící „Růženky“; a je nejvyšší čase aby jste se probudily z tohoto bludného snu a uvědomili si, že Jste "Mocné" - Duchovní Bytosti, které se jen ztratili v temné – disharmonické spirále času a prostoru! S pozdravem a přáním Harmonického Bytí Plné Lásky a Štěstí - Vám Všem přeje váš spirituální rádce a průvodce z harmonických dimenzí. ÁÁÁÁÓÓÓÓÚÚÚÚMMMMmmmm…. Na-shledanou v nekonečnůůůůúúúú,,,,…. Spirituální moudrost věků Udělejte kopie pro své přátele a známé! Info "Mozaika Spirituálních střípků" naleznete na  http://mujweb. cz/veda/dimenze

 

Různé zajímavosti z oblasti tajemného vesmíru naleznete na www.trefy.cz/eter