Každá realita je pouze naše navenek projevená představa.


21. 12. 2012 (v 11 hod. 11 min.) se dostaneme do nulového, čili výchozího, počátečního bodu, odkud je neomezené množství dalších nejrůznějších možností v kontinuálním pokračování individuálního, planetárního i galaktického procesu vývoje. V tento okamžik se tedy všichni jednotlivci, včetně této planety a všech ostatních multidimenzionálních úrovní existencí, MOHOU fokusem svého osobního vědomí spojit a natrvalo zakotvit např. i v jednotném energetickém poli centrálního slunce naší galaxie (v šesté dimenzi), čili v ještě vyšší úrovni vědomí než většina ostatních bytostí učiní, neboť dojde k zákrytu nebeských těles a proto v tento okamžik (trvající jen několik vteřin) pronikne energie z centrálního slunce naší galaxie (čili vyšší úrovně kosmického vědomí) do celé naší sluneční soustavy PŘÍMO. (Nikoliv zprostředkované, přes slunce naší sluneční soustavy, čili přes nižší úroveň vědomí, přes pátou a čtvrtou dimenzi). Bytosti, které se dostatečně zharmonizují (tím, že začnou být vyrovnaní, přátelští a ohleduplní k ostatním), se svými frekvencemi přizpůsobí časoprostoru páté dimenze (která je daleko více světelná - éterická a méně hmotná než tato) do které se přesunou, přičemž se současně jejich těla změní z báze uhlíku na bázi tekutých krystalů, čímž se takto uzpůsobená těla i časoprostor stane daleko více a snáze tvárný, než reality v nižších dimenzích.

 

V galaktickém centrálním slunci, v jeho energetickém poli (čili v úrovni kosmického vědomí) již bytosti nejsou vyhraněné pouze do svého těla se svým individualizovaným a tudíž i vymezeným vědomím. Tam jsou bytosti již jen vesmírnou energií - společným galaktickým energetickým polem tvořeným "jednotlivými" vědomími, která jsou součástí energetického celku této bezčasové úrovně existencí - "Bytí". Zde sídlí naše "jednotlivá" vyšší Já, čili "jednotlivá" duchovní vědomí (uložená ve světelných vláknech vesmírného DNA, se kterým v nulovém bodu některé duchovně pokročilé bytosti opět splynou), která jsou v nižších úrovních tvoření zdánlivě individualizovaná do nejrůznějších nerostů, rostlin, zvířat, lidí a duší. Veškerá vesmírná inteligence, moudrost a i plány tvoření jsou tedy uloženy v květu života tvořící 12ti vláknové DNA, které je zkonstruované a navzájem propojené z frekvenčně různých vláken kosmického pra-světla (jenž je pro lidské oko již neviditelné, jelikož pracuje v daleko vyšších frekvencích než sluneční svit a tudíž je viditelné pouze vnitřním zrakem třetího oka), které obsahuje kódy - plány veškerého tvoření, jehož středovým, třináctým vláknem je energie, čili vědomí pramenící z centrálního slunce tohoto vesmíru, odkud energie potřebná pro veškeré tvoření a projevy existencí v tomto vesmíru pramení. Individualita a oddělenost jednotlivých věcí, projevů a i bytostí je tedy pouhým zdáním, jelikož ve vyšší úrovni existencí je přes světelná vlákna vše se vším navzájem propojené a tvoří tak jeden energetický vortex - hologram obsahující nejrůznější frekvence (to znamená obsahující nejrůznějších zmenšeniny a paralelní odnože původního vortexu a jejich vyšších Já, se svými vlastními realitami a projevy existencí), ve kterém existuje všechno v současném nyní, čili v tady a teď.


Jelikož je každá bytost v centrálním galaktickém slunci (čili nulovém čase této galaxie), již jen pouhé čisté vědomí, tvořící svou mentální činností holografické formy (jenž tvoří pouhé zdání veškeré hmoty času a prostoru), tak se každá bytost může dle libosti nesčíslněkrát zkopírovat. To znamená, že může své mentálně stvořené holografické formy svých představ (čili odštěpky svého osobního Já promítnuté do projevu nejrůznějších věcí, bytosti a událostí) vysílat jak do vnitřního galaktického holografického vortexu společného tvoření (páté dimenze, kde čas není lineární), tak do vnějšího galaktického holografického vortexu společného tvoření (čtvrté a nižších dimenzí, kde čas lineární je) a předávat tam tamějším bytostem, čili svým nižším Já různá duchovně zaměřená poselství. (Z těchto úrovní vědomí však bytosti přichází z důvodu, že si přejí pomáhat ostatním bytostem v jejich vývoji a ne proto aby si pořizovali přepychová auta, jachty a paláce a povyšovali se pak nad ostatní). Možná, že jste takovouto "andělskou" bytost někdy v životě již potkali a pouze tušíte, že byla nějaká jiná, zvláštní. Více o čakrách a dvojitých Jin/Jang šroubovicích, čili mentálně tvořených energetických časoprostorových vortexech (které jsou základní stavební podstatou veškeré navenek projevené existence) najdete níže, v článku o čarách a dvojité Jin/Jang šroubovici, doplněný světelným, pohybujícím se, obrázkem, který znázorňuje vytváření časoprostorového vortexu, z nulového bodu tvoření (jenž je taktéž v srdeční čakře každé bytosti, která je přes světelná vlákna propojena se srdcem, čili centrálním sluncem - nulovým bodem tohoto vesmíru) kde je energie Jin a Jeng v rovnovážném a netečném stavu do té doby, dokud je nějaká vůle (projekce) a touha (gravitace) neaktivuje. (Při opětovném splývání těchto dvou polarit dochází k hoření, což v makrokosmu vytváří sluneční zář).


Naprosto vše je navíc multidimenzionální a to z toho důvodu, že naprosto vše je jen holografická projekce jednotlivých a kolektivních vědomí, které svou mentální aktivitou aktivují a štěpí energii nulového bodu na dvě opačné polarity, ze kterých se touhou a vůlí vytváří dvojité Jin/Jang šroubovice ve tvaru glóbu (které díky tomu, že obsahují opačné polarity, rotují), čili energetické vortexy - tzv. Anu (obsahující ve své vnitřní části červí díry s nelineárním časem a ve své vnější části lineární čas o prostor), což jsou ve své podstatě čakry (projekční - bílé díry a gravitační - černé díry), ze kterých se následně dalšími vzájemnými kombinacemi vytváří veškerá tzv. hmota, prostor a události v něm probíhající, tvořící tak pouhé ZDÁNÍ plynoucího času. Naprosto vše vně projevené (včetně lidských těl) je však jen pouhé zdání, že jde o pevnou hmotu, jelikož naprosto vše (tedy i např. orgány a krev) je stvořeno pouze a jen z frekvencí těchto rotujících Jin/Jang šroubovic. Jakmile vše začnete pozorovat z vnitřního - duchovního úhlu pohledu, tak zjistíte, že se ve veškerém projevu existencí skutečně jedná o pouhé vířivé proudění dvou energií různých frekvencí a opačné polarity (a tudíž protisměrného pohybu vůči sobě), které vzájemným působením jedné energie na druhou vytváří vnější holografické projekce (původně vnitřních představ), ve kterých se mentálními pochody promítaná projekce osobních a kolektivních představ projevuje jako třírozměrná, pevná hmota, prostor a události v něm probíhající. Celý kosmos je ve své podstatě jednou nekonečnou, neustále se proměňující a vyvíjející bytostí, jelikož veškeré sestupné úrovně všech existencí jsou jen nižšími frekvenčními úrovněmi tohoto prapůvodního Kosmického Vše-vědomí (vytvářející svými aktivitami světlo), ze kterého je jednotlivými a kolektivními mentálními aktivitami naprosto vše zkonstruováno.

 

Podstata všeho v existenci tedy tkví v energetické struktuře, obsahující nejrůznější vnitřní frekvence - vibrace, které se díky specifickým frekvencím formují do nejrůznějších geometrických útvarů, jenž díky odlišným vnitřním kmitočtům (a všemožným matematickým kombinacím archetypu plánu veškerého tvoření) od sebe oddělují všechny zdánlivě jednotlivé, paralelní a multidimenzionální projevy svých dočasně individualizovaných existencí a nejrůznějších forem projevů. Každá bytost je středem svého vlastního tvoření (jelikož si ji svým vnitřním přesvědčením modeluje podle svých vlastních představ) a tudíž i jiné, osobní reality a časoprostoru - planety než té, která existuje pro všechny ostatní bytosti existující ve zdánlivě společném světě. To znamená, že když někdo nepřistoupí na zdánlivě společné podmínky jiných tvůrců tzv. "společné" reality, tak pro něj podmínky, okolnosti a události té jejich reality neplatí, jelikož se fokusem savého vědomí přesouvá do paralelního světa, kterých je tolik, kolik je bytostí a jejich vnitřních, osobních přesvědčení. Podobně jako je v jedné televizi nesčíslné množství TV. stanic (díky nejrůznějším kmitočtům - frekvencím), zrovna tak je v jednom vesmírném prostoru nesčíslné množství časoprostorů i bezčasových dimenzí, úrovní existencí. Více informací na toto téma najdete na: www.trefy.cz/Mayariseiluzi a na: www.trefy.cz/21.12.2012 a na: www.trefy.cz/kristalovelebky Máte-li zájem obdržet nákresy s popisy tvoření veškeré tzv. hmoty, tak mi na zivesvetlo@seznam.cz napište že si přejete zaslat nákresy tvoření tzv. hmoty a já vám to zašlu.


PS: vážení a milí, my nejsme (jakožto i naprosto vše ostatní v existenci, včetně naprosto všech realit a časoprostorů), nic víc než pouhým naším vědomím navenek promítaným, snem našich vnitřních, osobních a kolektivních fantazií - představ a tak neberte vše nepříjemné, co se Vám kdy stalo či stane, až tak moc vážně! Vezměte si ze všeho pouze ponaučení a začněte si v životě postupně tvořit jen to příjemné, harmonizující a povznášející. Uvědomte si také, že na co svou mysl upnete, to také vnitřně - mentálně a následně i navenek - hmotně stvoříte a proto se také v takové realitě (kterou jste si vy sami vymysleli), nakonec ocitnete! Vše, co se Vám ve Vašich představách nelíbí, si z tohoto důvodu ze svého vědomí hned vymažte světelnou houbou či prachovkou, kterou si pro tyto účely ve svých mentálních představách jednoduše stvořte. Budete-li různé nepříjemnosti takto likvidovat hned v zárodku, tak zjistíte, že Váš život, realita a prožitky v ní jsou vždy natolik snadné, příjemné a krásné, nakolik si jen ve svém vědomí dovedete představit, že takové skutečně jsou. Pro vytváření harmonie ve Vás a Vašem okolí si též začněte představovat, že do celého svého těla všemi póry a celou svou energetickou podstatou bytí vdechujete duchovní, harmonizující, ozdravující, regenerující a omlazující živé a inteligentní pra-světlo pramenící z centrálního slunce našeho vesmíru (nebo alespoň z naší galaxie) a že toto duchovní světlo - energii (obsahující moudrost věků) pří výdechu šíříte, do svého okolí, přírody a celého tohoto a přilehlých časoprostorů. Pro zesílení účinku si navíc ještě můžete občas opakovat Mantru ve znění: "Já otevírám své srdce lásce a nechávám jej vyplnit křišťálově čistou láskou ".


Takže kdo se se mnou těší do vyšších a daleko více harmonických dimenzí - světů?! :-) Hodně úspěchů v harmonickém tvoření a v harmonizování tohoto a přilehlých časoprostorů Vám všem přeje Živé Světlo.Ten pohybující se obrázek s čakrami a dvojitou šroubovicí vyobrazuje "nasávání" zemské energie (gravitace - temnoty, plus pól - Jin) a kosmické energie (projekce - světla, mínus pól - Jang), které když se v srdeční čakře propojí a dostanou-li se navzájem do rovnovážného stavu stejné intenzity avšak opačné polarity, tak v bytosti vzniká tzv. nulový energetický bod (zrovna takový jako ten galaktický, ke kterému celý tento časoprostor dojde 21. 12. 2012, se vším co na něm a v něm existuje), Z energie tzv. nulového bodu (obsahující Jin & Jang v rovnovážném a tudíž pasivní stavu) se KAŽDOU jednotlivou touhou a vůlí vytváří tzv. "vortex" (Anu), což je dvojitá Jin/Jang šroubovice ve tvaru globu, která ve svém středu - vnitřku vytváří tzv. červí díru - čakru (s nelineárním časem, spojujícím všechny jednotlivé časoprostory a dimenze tohoto vortexu), přičemž se na vnějším obvodu vytváří čas a prostory (s lineárním časem). Tyto vortexy, čili Jin/&Jang šroubovice jsou v celém kosmickém dění podstatou veškerého tvoření a dění vně projevených existencí. Více na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni


Tuto dvojitou šroubovici lze používat k veškerému tvoření, pohybu a změnám, to znamená nejen např. k zhmotňování jednotlivých myšlenkových představ, ale kupříkladu i k odhmotňování, teleportaci a opětovnému zhmotňování se a to do jakýchkoliv tvarů, podob, věcí či všemožných bytostí! Toto bude moci v páté dimenzi provádět každá bytost, která vezme na vědomí, že je to možné! (Máte-li zájem obdržet vyobrazení s popisy, napište na zivesvetlo@seznam.cz že si přejete obdržet nákresy tvoření tzv. hmoty a já Vám to zašlu).


Dodatek: 21. 12. 2012 dojde k vnějšímu nulovému bodu na galaktickém vortexu, jelikož v ten den (v 11 hodin 11 minut) dojde ke kulminaci galaktické expanze - nádechu (trvající necelých 13.000 let) přičemž se časoprostor páté dimenze opět přehoupne do opačné fáze, čili do fáze smršťování - výdechu, druhé poloviny galaktického cyklu trvající taktéž necelých 13.000 let. (U nižších dimenzí k tomu vývojovému návratu však nemusí dojít, neboť tam může dojít k přepólování a obrácenému chodu po vnější straně vortexu v protisměru). Tím se galaktický cyklus páté dimenze (v tomto vnějším nulovém bodě) přehoupne do vnitřní strany cyklu Galaktického vortexu (kde čas již není lineární), přičemž za dalších necelých 13.000 let dosáhne galaktický cyklus největšího smrštění, čili vnitřního nulového bodu, ze kterého pak většina bytostí páté dimenze (po skončení dalšího vývoje své duše) přejde opět do vyšší, 6. dimenze. Více o tom jak tyto vortexy - dvojité šroubovice ve tvaru globu vypadají naleznete na obrázcích přiloženého videa.


Sedmá - korunní čakra, čili vortex, jenž je dimenzionální bránou do kosmického vše-vědomí
Akt procesu veškerého kosmického tvoření vně projevených světů.

Aktivitou tvořivého vědomí se z nulového bodu (pasivního vědomí, kde je Jin & Jang v neaktivním, nulovém stavu) rodí čakry, čili dvojité Jin/Jang šroubovice opačné polarity, které jsou zdrojem energie a stavebním materiálem pro  veškeré fyzické, astrální, mentální a duchovní těla existencí, přičemž každá jednotlivá čakra koresponduje s jedním tělem (projevem existence) kterých je celkem 12, přičemž 13 je středový zdroj duchovního vědomí, odkud veškerá existence pochází. Viz následující obrázky.

 


Naprosto vše v existenci je tvořené aktivitou kosmického (a zdánlivě individualizovaných) vědomí, které se nejprve projevuje jako světlo, obsahující specifické živé pulsující frekvenční elektromagnetické záření (jenž je utvářeno vůli a touhami tvůrců), vytvářející dle zadaného vnitřního frekvenčního obsahu - programu určité živé zvuky, barvy a geometrické obrazce, čili světelné fraktáty existující nejprve v neprojevených světech. Toto jedno - základní kosmické záření (obsahující souhrn všech nejvyšších kosmických vědomí - bytostí, to znamená souhrn našich nejvyšších, kosmických multidimenzionálních Já splynutých v jeden celek, kde je Jin/Jang stále v nulovém stavu) se aktivitou tohoto sjednoceného kosmického vše-vědomí (jenž svou aktivitou následně tvoří tzv. nulový bod - kosmické centrální srdce - slunce), tato kosmická energie, čili aktivní vědomí následně dělí na 12 elektromagnetických spirál (čaker, tvořící dohromady tzv. květ života), jenž se formují do tvaru glóbu, čili do kosmického světelného hologramu - matrice veškerého tvoření. Tento základní kosmický - Makro hologram zároveň též obsahuje všechny své nižší existence procesu nekonečného tvoření, čili všechny ostatní úrovně - dimenze a časoprostory všech projevů života, to znamená, že obsahuje naprosto vše v existenci a to od všech vesmírů, galaxií, slunečních soustav až po kupříkladu atomy, jenž nejsou nic jiného než zmenšenou - mikro kopií základního hologramu. Jelikož se vše projevené vždy formuje do pulzujících časoprostorových spirál - vortexů (tvořící tzv. Anu - Jin/Jang šroubovice, které v nulovém bodě mění svou polaritu z Jang na Jin a obráceně), čili do přijímačů (nádech) a vysílačů (výdech) kosmické duchovní energie a jejího vše-vědomí (kosmického DNA jenž obsahuje plány - programy veškerého tvoření), tak je tím zaručena neustálá cirkulace této duchovní živé, světelné esence (pocházející z tvořivých vědomí a pramenící z neprojevených světů), jenž je stavebním materiálem a podstatou naprosto všeho v existenci.

 

 

Světelný hologram, základní stavební substance všeho v existenci.


Toto je tzv. květ života. Je to geometrický světelný obrazec, tzv. tajné geometrie, ze kterého se dalšími kombinacemi tvoří plod života (podobný tomuto obrazci), ze kterého se následně tvoří krystaly čtyř elementů (vzduch, oheň, voda a zem) ze kterých jejich dalšími kombinacemi vzniká veškerá tzv. hmota. Hmota však ve své podstatě není nic jiného než frekvence duchovního - neuchopitelného a tudíž nehmotného vědomí, které se svou aktivitou (vůlí a touhou) polarizuje a plus a mínus pól, přičemž snížením své frekvence zároveň tuhnou do projevu ve formě prostoru - Jin (ženský princip) a času - Jang (mužský princip). Více najdete níže na videu s názvem: "
Podstata hmoty a zvuky pro zvýšení frekvence" 12 čaker okolo jedné (nulového bodu) uprostřed, je základ pro tvorbu květu života, energetického a geometrického základu všeho vně projeveného.Červí díra - čakra do nulového bodu určité frekvence - úrovně kosmického vědomí.
Dvojití Jin/Jang šroubovice tvořící časoprostorový vortex ve tvaru globu.
 


Každý vortex - hologram je zmenšenina původní, větší časoprostorové projekce aktivního vědomí (individualizovaného do Jsem to či ono), které svou tvůrčí aktivitou vytváří dvojitou elektromagnetickou Jin/Jang šroubovici, ve tvaru globu. Ve středu každého vortexu je nulový bod, který je elektromagnetickými siločarami - červími děrami propojen s úrovní kolektivního vědomí, většího vortexu - vyšší úrovně vědomí (o vyšší frekvenci), ze které pochází, To znamená, že např. vortex atomu (jehož středem je aktivní vědomí tvořící svou aktivitou elektromagnetické jádro, čili miniaturní slunce) je zmenšená kopie - odnož vortexu nějaké bytosti (jejíž středem je srdeční čakra, nikoliv alternativní Já - Ego, ale pravé - duchovní vědomí bytosti), bytost je zase zmenšená kopie vortexu planety (jejíž středem je elektromagnetické jádro - vědomí země), planeta je zmenšená kopie galaxie (jejíž středem je centrální slunce - vědomí, které svými aktivitami vytváří taktéž elektromagnetismus a opět o vyšších frekvencích než ty předešlé), galaxie je zmenšená kopie vortexu supergalaxie (se svým středovým - centrálním sluncem), supergalaxie je zmenšená kopie vortexu vesmíru (se svým centrálním sluncem) a vortex vesmíru je zas zmenšená kopie vortexu super vesmíru, jehož středem je aktivní vědomí tvořící živé světlo - centrální slunce všech vesmírů, odkud přes světelná vlákna (kosmické DNA spojující jednotlivé úrovně) proudí životadárná energie - Prána do všech nižších úrovní existencí. Aktivitou nižších úrovní vědomí se přijatá energie tohoto aktivního kosmického vědomí z bytostí a úrovní existencí zase vyzařuje a přes černé díry (elektromagnetické siločáry vyšších frekvencí - úrovní existencí) se opět vrací zpět až do Absolutna, nejvyšší úrovně - frekvence aktivního kosmického vědomí, tvořící centrální slunce všech vesmírů.

Jakmile si bytost tento fakt uvědomí, tak zjistí i to, že podstata odhmotňování, zhmotňování, teleportace, cestování v čase atd. je založena na tom, že se bytost soustředí na střed - nulový bod svého osobního vortexu. Tím stlačí všechny své čakry (tvořící čas a prostor) do jedné jediné, čímž vytvoří nulový bod - červí díru propojující další nulové body různých časoprostorů a úrovní existencí. Tím dojde ke sjednocení Jin&Jang v jeden rovnovážný celek přítomné tady a teď (bez času a prostoru), čímž zmizí časoprostorový vortex, který je tvořen projekcí fokusu osobního (a kolektivních) vědomí. Tím se bytost opět stane čistou myšlenkovou formou - vědomím (kosmickou elektromagnetickou energií určité frekvence), která se přes nulové body rychlostí myšlenky přesouvá, odhmotňuje a opět zhmotňuje do jakýchkoliv tvarů, podob, bytostí a projevů existencí (Jsem to či ono), na které se fokusem své pozornosti zaměří a svou touhou a vůlí zase stvoří.

Každá vůle a touha (z kterékoliv úrovně existence), tvoří projekční a gravitační elektromagnetická pole - vortexy, jenž jsou podstatou veškeré tzv. hmoty - všeho vně projeveného a to ať už se jedná např. o nerost, zvíře, planetu, galaxii nebo vesmír. Čili každá nižší úroveň vědomí - projevu existence je tedy ve své podstatě pouhou myšlenkovou formou - odnoží té vyšší - mateřské úrovně vědomí (duše), která je svou vůlí a touhou (tvoří projekční a gravitační elektromagnetické pole - vortex), stvořila a proto je s ní od té doby také přes své čakry - elektromagnetické siločáry energeticky spojena. Čakry jsou tedy vůlí a touho tvořené elektromagnetické siločáry (bílé a černé červí díry), kudy kosmická životadárná energie tvořivého vědomí - živého světla proudí. Toto jsou ty tzv. "tunely", kudy individualizované vědomí po fyzické "smrti" putuje zpět ke svému stvořiteli, ke svému vyššímu - světelnému Já.

Více naleznete na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreniPodrobnosti naleznete na prvním, níže uvedeném videu - "Raising Your Frequency".Nevadí pokud neumíte anglicky, neboť pouhé shlížení následujících videích Vám mnohé odhalí.
Podstata hmoty a zvuky pro zvýšení frekvence - http://www.youtube.com/watch?v=fB_XI8HxI00&NR=1
Cesta skrze tajnou geometrii - http://www.youtube.com/watch?v=rUs4qRL_knU&feature=related
Sacred Geometry - http://www.youtube.com/watch?v=OitLg7QCQPs&feature=related
The Holographic Universe - http://www.youtube.com/watch?v=4B7XVbHYAt4
Proměny  - http://www.youtube.com/watch?v=xqzuLYn26E4&NR=1
The Illuminated Chakras by Anodea Pt. 1 - http://www.youtube.com/watch?v=NQuUVnZh3L0
The Illuminated Chakras Pt.2 - http://www.youtube.com/watch?v=y3ttWumNzKE&feature=related
The Illuminated Chakras Pt.3 - http://www.youtube.com/watch?v=3hgVH3qsXGs&feature=related

 

Davidova hvězda - Merkaba Jin & Jang přijímač & vysílač duchovného vědomí - prasvětla,

ze kterého je v kosmu naprosto vše zkonstruované.


 Vstup na: www.trefy.cz/21.12.2012Vstup na hlavní menu – rozcestník na zajímavosti, zábavu a různé výhody a slevy: http://www.trefy.cz/menu/index.htm